ภาพกิจกรรม
ภาพลงตรวจเก็บน้ำ

ภาพลงตรวจเก็บน้ำ

98

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินโรงเรียนรอบรู้ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองวาย

ประเมินโรงเรียนรอบรู้ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองวาย

92

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

90

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประจำเดือนบุคลากรสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี   ครั้งที่ 5 / 2562  ในวันที่  2  พฤษภาคม   2562  เวลา 13.30 น. ณ   ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

การประชุมประจำเดือนบุคลากรสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ครั้งที่ 5 / 2562 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

84

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดำเนินงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชุมชน และศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เขตที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดำเนินงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชุมชน และศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เขตที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน

97

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
3 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวิภาวดี และบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี พร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล

3 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวิภาวดี และบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี พร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล

100

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี โดยมีกิจกรรม ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี โดยมีกิจกรรม ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

141

10 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงตรวจเครื่องสำอางและยาสมุนไพร

ลงตรวจเครื่องสำอางและยาสมุนไพร

91

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

98

2 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ทีมสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงนิเทศงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

ทีมสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงนิเทศงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

86

11 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมบริหารจัดการ โควิด-19

ประชุมบริหารจัดการ โควิด-19

94

24 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจหาสารพิษตกค้างแก่เกษตรกร (งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day)

ตรวจหาสารพิษตกค้างแก่เกษตรกร (งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day)

93

17 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เตรียมความพร้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทย(แม่ช้อง) ประกวด อย. quality award 2563

เตรียมความพร้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทย(แม่ช้อง) ประกวด อย. quality award 2563

136

21 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมงาน NCD วัคซีน

ประชุมงาน NCD วัคซีน

108

13 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินโรงเรียนรอบรู้ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองวาย

ประเมินโรงเรียนรอบรู้ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองวาย

104

12 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเครือข่ายอาหารปลอดภัย และผู้ประกอบการโรงน้ำดื่มวิสาหกิจชุมชน

ประชุมเครือข่ายอาหารปลอดภัย และผู้ประกอบการโรงน้ำดื่มวิสาหกิจชุมชน

86

11 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ออกตรวจมาตรฐานโรงน้ำดื่ม

ออกตรวจมาตรฐานโรงน้ำดื่ม

97

3 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดภัยยุงลาย

โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดภัยยุงลาย

108

10 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจสถานพยาบาล ในอำเภอวิภาวดี ประจำเดือนธันวาคม 2562

ตรวจสถานพยาบาล ในอำเภอวิภาวดี ประจำเดือนธันวาคม 2562

89

3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

91

28 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...