รพ.สต.บ้านคลองใส
 • นางสาวมาริสา พัฒเชียร

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใส

 • นางสาวณัฎญา สมอินทร์

  เจ้าพนักงานทันสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางสาวศิรินทรา ทรายแก้ว

  นักวิชาการสาธารณสุข

  065-349-0681

 • นางสาวกนกวรรณ ชูประจิตร

  พยาบาลวิชาชีพ

  093-626-4349

 • นางสุคนธ์ จำนงจิต

  พนักงานช่วยการพยาบาล

 • นางสาวสุจินตนา ชำนาญแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการ