รพ.สต.ตะกุกใต้
 • นางสุจิตรา พรหมสวาสดิ์

  ผอ.รพ.สต.ตะกุกใต้

  093-758-4455

 • นางสาวจุฑารัตน์ เฟื่องรักธรรม

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางสาวณิชาภา สุขสา

  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 • นางสาวขนิษฐา สุทธิรัตน์

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

  โทร. 086-3574093

 • นางสาวธิดารัตน์ ตั้นสึ้ง

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  091-320-1978

 • นางพรศรี ชวาลิต

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวขวัญฤทัย อัษฎา

  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย