รพ.สต.ตะกุกเหนือ
 • ว่าที่ รต.หญิงนฤมล เมืองประเทศ

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกเหนือ

  089-044-0532

 • นางสาวปาวีณา คงสถิตย์

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางสาวศุภสุตา หีตช่วย

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นางสาวสมบัติ ซื่อทำลาน

  พนักงานบริการ

  096-637-7204