สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
 • นายสาธุพิสุทธิ์ นิยมจิตร์

  รักษาราชแทน สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

  086-282-2646

 • นายนิสิต เอกสุวรรณ

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  081-788-0556

 • นางสาวสราวดี หีตช่วย

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  093-781-4412

 • นายศุภณัฐ เวชพราหมณ์

  นักวิชาการสาธารณสุข

  โทร. 062-7678-111

 • นางสาวสุภาพร นุชมาก

  นักวิชาการสาธารณสุข

  094-517-2807

 • นางสาวฉินเรวา สุวรรณเสน

  เจ้าพนักงานธุรการ

  083-479-0328

 • นายสิงหา หีตช่วย

  พนักงานบริการ

  098-708-6733