ภาพกิจกรรม
ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
68
10 มิถุนายน 2566