ภาพกิจกรรม
ตรวจหาสารพิษตกค้างแก่เกษตรกร (งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day)
81
17 มีนาคม 2563