ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดำเนินงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชุมชน และศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เขตที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน
85
6 มิถุนายน 2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดำเนินงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชุมชน และศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เขตที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน