ภาพกิจกรรม
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินรับรองผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ รพ.สต.บ้านคลองใส

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินรับรองผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ รพ.สต.บ้านคลองใส

41

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

38

25 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
20 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประชุม ทีมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เพื่อติดตาม วางแผน และหาแนวพัฒนาดำเนินงานและจัดการคุณภาพบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ

20 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประชุม ทีมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เพื่อติดตาม วางแผน และหาแนวพัฒนาดำเนินงานและจัดการคุณภาพบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ

38

20 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมรับการติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 3 /2566 โดยนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 มีนำเสนอการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอวิภาวดี ผ่าน VDO Conference

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมรับการติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 3 /2566 โดยนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 มีนำเสนอการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอวิภาวดี ผ่าน VDO Conference

38

19 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี ผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 48 ราย บริจาคโลหิตได้ จำนวน 46 ยูนิต บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 6 ราย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี ผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 48 ราย บริจาคโลหิตได้ จำนวน 46 ยูนิต บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 6 ราย

42

17 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม
สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี และผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัยรุ่นระดับอำเภอ ระดับตำบล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประชาชน ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสัมพันธ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับตำบล ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี และผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัยรุ่นระดับอำเภอ ระดับตำบล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประชาชน ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสัมพันธ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับตำบล ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้

37

11 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
3 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี

3 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี

54

17 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี รับเยี่ยมเสริมพลังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตาม แนะนำ การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลวิภาวดี

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี รับเยี่ยมเสริมพลังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตาม แนะนำ การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลวิภาวดี

45

16 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวิภาวดี โดยบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อทบทวนประเด็น และหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอวิภาวดี

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวิภาวดี โดยบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อทบทวนประเด็น และหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอวิภาวดี

42

15 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 มิถุนายน 2566
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุกใต้ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ในพื้นที่ ม.6 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในพื้นที่

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุกใต้ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ในพื้นที่ ม.6 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในพื้นที่

51

12 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงนิเทศงานครั้งที่1 .3 รพ.สต.

ลงนิเทศงานครั้งที่1 .3 รพ.สต.

53

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.ตะกุกใต้ ประกวด รพ.สต.ดีเด่น โซนตะวีนตก

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.ตะกุกใต้ ประกวด รพ.สต.ดีเด่น โซนตะวีนตก

40

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
รถออกหน่วยตรวจสอบเคลือนที่(Mobile Unit for Food safety) เพื่อความปลอดภัยด้านผลิตสุขภาพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

รถออกหน่วยตรวจสอบเคลือนที่(Mobile Unit for Food safety) เพื่อความปลอดภัยด้านผลิตสุขภาพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

50

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภาระกิจ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 -นายอำเภอวิภาวดี มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าที่สาธารณสุข ร่วมกันออกตรวจ และกำชับการจำหน่ายสุรา แก่เด็กและเยาวชน ของร้านจำหน่ายสุรา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุ ของอำเภอวิภาวดี -เวรความปลอดภัยทางถนน -เยี่ยมด่านชุมชน

ภาระกิจ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 -นายอำเภอวิภาวดี มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าที่สาธารณสุข ร่วมกันออกตรวจ และกำชับการจำหน่ายสุรา แก่เด็กและเยาวชน ของร้านจำหน่ายสุรา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุ ของอำเภอวิภาวดี -เวรความปลอดภัยทางถนน -เยี่ยมด่านชุมชน

54

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพลงตรวจเก็บน้ำ

ภาพลงตรวจเก็บน้ำ

48

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินโรงเรียนรอบรู้ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองวาย

ประเมินโรงเรียนรอบรู้ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองวาย

44

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

41

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประจำเดือนบุคลากรสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี  ครั้งที่ 5 / 2562 ในวันที่ 2 พฤษภาคม  2562 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

การประชุมประจำเดือนบุคลากรสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ครั้งที่ 5 / 2562 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

39

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดำเนินงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชุมชน และศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เขตที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดำเนินงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชุมชน และศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เขตที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน

49

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
3 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวิภาวดี และบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี พร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล

3 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวิภาวดี และบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี พร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล

50

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...