ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

75

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ 
งานวัยทำงาน และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ งานวัยทำงาน และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566

73

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี 
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

69

10 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี พร้อมด้วย ตัวแทนผู้นำชุมชน ภาคประชาชน และ อสม. ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กับกลุ่มคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม สสอ.วิภาวดี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี พร้อมด้วย ตัวแทนผู้นำชุมชน ภาคประชาชน และ อสม. ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กับกลุ่มคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม สสอ.วิภาวดี

82

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายของอำเภอวิภาวดี อาทิเจ้าหน้าที่ อบต. คุณครู นักเรียน อสม. และผู้นำชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ จากศูนย์อนามัยที่ 11

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายของอำเภอวิภาวดี อาทิเจ้าหน้าที่ อบต. คุณครู นักเรียน อสม. และผู้นำชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ จากศูนย์อนามัยที่ 11

74

4 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินรับรองผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ รพ.สต.บ้านคลองใส

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินรับรองผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ รพ.สต.บ้านคลองใส

78

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

72

25 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
20 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประชุม ทีมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เพื่อติดตาม วางแผน และหาแนวพัฒนาดำเนินงานและจัดการคุณภาพบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ

20 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประชุม ทีมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เพื่อติดตาม วางแผน และหาแนวพัฒนาดำเนินงานและจัดการคุณภาพบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ

74

20 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมรับการติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 3 /2566 โดยนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 มีนำเสนอการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอวิภาวดี ผ่าน VDO Conference

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมรับการติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 3 /2566 โดยนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 มีนำเสนอการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอวิภาวดี ผ่าน VDO Conference

74

19 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี ผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 48 ราย บริจาคโลหิตได้ จำนวน 46 ยูนิต บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 6 ราย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี ผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 48 ราย บริจาคโลหิตได้ จำนวน 46 ยูนิต บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 6 ราย

78

17 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม
สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี และผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัยรุ่นระดับอำเภอ ระดับตำบล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประชาชน ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสัมพันธ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับตำบล ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี และผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัยรุ่นระดับอำเภอ ระดับตำบล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประชาชน ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสัมพันธ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับตำบล ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้

75

11 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
3 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี

3 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี

90

17 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี รับเยี่ยมเสริมพลังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตาม แนะนำ การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลวิภาวดี

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี รับเยี่ยมเสริมพลังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตาม แนะนำ การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลวิภาวดี

82

16 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวิภาวดี โดยบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อทบทวนประเด็น และหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอวิภาวดี

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวิภาวดี โดยบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อทบทวนประเด็น และหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอวิภาวดี

78

15 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 มิถุนายน 2566
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุกใต้ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ในพื้นที่ ม.6 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในพื้นที่

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุกใต้ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ในพื้นที่ ม.6 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในพื้นที่

100

12 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงนิเทศงานครั้งที่1 .3 รพ.สต.

ลงนิเทศงานครั้งที่1 .3 รพ.สต.

89

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.ตะกุกใต้ ประกวด รพ.สต.ดีเด่น โซนตะวีนตก

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.ตะกุกใต้ ประกวด รพ.สต.ดีเด่น โซนตะวีนตก

77

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
รถออกหน่วยตรวจสอบเคลือนที่(Mobile Unit for Food safety) เพื่อความปลอดภัยด้านผลิตสุขภาพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

รถออกหน่วยตรวจสอบเคลือนที่(Mobile Unit for Food safety) เพื่อความปลอดภัยด้านผลิตสุขภาพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

89

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภาระกิจ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 -นายอำเภอวิภาวดี มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าที่สาธารณสุข ร่วมกันออกตรวจ และกำชับการจำหน่ายสุรา แก่เด็กและเยาวชน ของร้านจำหน่ายสุรา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุ ของอำเภอวิภาวดี -เวรความปลอดภัยทางถนน -เยี่ยมด่านชุมชน

ภาระกิจ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 -นายอำเภอวิภาวดี มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าที่สาธารณสุข ร่วมกันออกตรวจ และกำชับการจำหน่ายสุรา แก่เด็กและเยาวชน ของร้านจำหน่ายสุรา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุ ของอำเภอวิภาวดี -เวรความปลอดภัยทางถนน -เยี่ยมด่านชุมชน

92

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพลงตรวจเก็บน้ำ

ภาพลงตรวจเก็บน้ำ

85

10 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...