ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุกใต้ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ในพื้นที่ ม.6 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
100
12 มิถุนายน 2566

วันที่ 12 มิถุนายน 2566
      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุกใต้ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ในพื้นที่ ม.6 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในพื้นที่