ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี รับเยี่ยมเสริมพลังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตาม แนะนำ การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลวิภาวดี
97
16 มิถุนายน 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี รับเยี่ยมเสริมพลังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตาม แนะนำ การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลวิภาวดี