ภาพกิจกรรม
รถออกหน่วยตรวจสอบเคลือนที่(Mobile Unit for Food safety) เพื่อความปลอดภัยด้านผลิตสุขภาพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
49
10 มิถุนายน 2566