ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.ตะกุกใต้ ประกวด รพ.สต.ดีเด่น โซนตะวีนตก
77
10 มิถุนายน 2566