ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวิภาวดี โดยบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อทบทวนประเด็น และหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอวิภาวดี
78
15 มิถุนายน 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวิภาวดี โดยบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อทบทวนประเด็น  และหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอวิภาวดี