ภาพกิจกรรม
ตรวจสถานพยาบาล ในอำเภอวิภาวดี ประจำเดือนธันวาคม 2562
78
3 มกราคม 2563