ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
10 มิถุนายน 2566

0


 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่

รายงานตัวชี้วัด

KPI

ประเด็นเร่งรัด

การจัดเก็บ

ช่วงเวลา

ผลงาน

โปรแกรมย่อย

1

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน

<17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

PA 1

การรายงาน

ไตรมาส 4

ตรวจสอบ

 

2

ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย

ร้อยละ 85

PA2

43 แฟ้ม

ทุกไตรมาส

ตรวจสอบ

 

3

ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ร้อยละ 60

PA3

43 แฟ้ม

ทุกไตรมาส

ตรวจสอบ

 

4

เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

ประเมินปี 2564

 

43 แฟ้ม

ไตรมาส 2,4

ตรวจสอบ

 

 

4.1.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน

ร้อยละ 65

 

 

 

ตรวจสอบ

 

5

ร้อยละของเด็กอายุ 6-14  ปี สูงดีสมส่วน

ร้อยละ 66

 

43 แฟ้ม

ไตรมาส 2,4

ตรวจสอบ

 

6

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

<34 ต่อพัน

 

HDC

ทุกไตรมาส

ตรวจสอบ

 

7

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan

ร้อยละ 80

 

โปแกรม LCT
โปรแกรม DOH
HDC

ไตรมาส 2,3,4

ตรวจสอบ

Long Term Care ( 3C )

8

ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์

ร้อยละ 60

PA4

HDC
H4U

ไตรมาส 2,4

ตรวจสอบ

Health for you

9

ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(long trem caer)ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80

PA5

 

ทุกไตรมาส

ตรวจสอบ

 

10

จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย

21,909 ครอบครัว

PA6

ฐานข้อมูลครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย

ทุกไตรมาส

ตรวจสอบ

 

11

ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 70

PA7

รายงาน

ไตรมาส 3,4

ตรวจสอบ

 

12

ระดับความสำเร็จใรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

ขั้นตอนที่ 5

 

 

 

ตรวจสอบ

 

13

ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง

≥ ร้อยละ 60

 

43 แฟ้ม

ไตรมาส 4

ตรวจสอบ

 

 

13.1 เบาหวาน

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

 

13.2 ความดันโลหิตสูง

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

14

ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติสารเคมีทางการเกษตร
ที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาคอย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 เรื่อง

 

PA8

 

 

ตรวจสอบ

 

15

ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้ง การใช้/ป่วยจากการสัมผัสสารเคมี
ทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม ผ่าน
 ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิคสารเคมีเกษตร/คลินิคโรคจากการทำงาน)

 

PA9

 

 

ตรวจสอบ

อสม.
สำรวจ 1-31 มค 62
สำรวจ 1-31 กค 62

16

ร้อยละของจังหวัดมีการทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Occupation and Environmental Health Profile:OEHP ด้านเกษตรกรรมและ
มีรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางเกษตร(รหัสโรค T60)

 

PA10

 

 

ตรวจสอบ

 

17

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กำหนด

ร้อยละ 80

 

รายงาน
รถโมบาย

 

 

 

18

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์GREEN&CLEAN Hospital
GREEN&CLEAN Hospital

ระดับดีมาก ร้อยละ 75
ระดับดีมาก plus ร้อยละ 30

 

 

 

ตรวจสอบ

 

19

ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

 

 

 

ตรวจสอบ

 

20

ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินในพื้นที่

ร้อยละ 25

PA11

 

 

ตรวจสอบ

 

21

ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัว

ร้อยละ 40

PA12

 

 

ตรวจสอบ

 

22

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ร้อยละ 70

PA13

 

 

ตรวจสอบ

 

23

จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจำบ้าน

 

PA14

 

 

ตรวจสอบ

 

24

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคเลือดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

น้อยกว่าร้อยละ 7

PA15

 

 

ตรวจสอบ

 

25

อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค

≥ ร้อยละ 85

PA16

 

 

ตรวจสอบ

 

26

ร้อยละของ รพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) 

RDU ขั้นที่2 > ร้อยละ60
RDU ขั้นที่3 > ร้อยละ20 RDU
RDU Community อย่างน้อย
1 อำเภอ

PA17

 

 

ตรวจสอบ

 

27

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

 

การติดเชื้อลดลง ร้อยละ 75

PA18

 

 

ตรวจสอบ

 

28

ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

ลดลงร้อยละ 10

 

 

 

ตรวจสอบ

 

29

อัตราตายทารกเกิด

<3.7 ต่อพันทารกแรกเดิกมีชีพ

 

 

 

ตรวจสอบ

 

30

ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ

ร้อยละ 40

 

 

 

ตรวจสอบ

 

31

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 19.5

 

 

 

ตรวจสอบ

 

32

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

ร้อยละ 68

 

 

 

ตรวจสอบ

 

33

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

 

33.1.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะ 1 ปี

≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน

 

 

 

ตรวจสอบ

 

34

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community acquired

< ร้อยละ 28

 

 

 

ตรวจสอบ

 

35

ร้อยละของ รพ.ที่มีทีม Refracture Prevention ใน รพ.ตั้งแต่ระดับ M1ขั้นไป
ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย1ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

36

อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

37

ร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาในระยะเวลาที่กำหนด

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

38

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGER<5ml/min/1.73²/Yr

ร้อยละ 66

 

 

 

ตรวจสอบ

 

39

ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด(Blinding Cataract)ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

ร้อยละ 85

 

 

 

ตรวจสอบ

 

40

อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล(โรงพยาบาล A,S)

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

41

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
(Retention Rate)

ร้อยละ 50 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

42

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบำบัดรักษา
และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ 60

 

 

 

ตรวจสอบ

 

43

ร้อยละของ รพ.ระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ
ผู้ป่วยใน (Intermediat bed/ward)

ร้อยละ 50 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

44

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery

ร้อยละ 60

 

 

 

ตรวจสอบ

 

45

จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 14 แห่ง

เขตละ 1 แห่ง

 

 

 

ตรวจสอบ

 

46

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงใน รพ.ระดับ A,S,M1
(ทั้งที่ Er และ Admit)

ไม่เกินร้อยละ 12

PA 21

 

 

ตรวจสอบ

 

47

ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกฉิน

ร้อยละ 26

 

 

 

ตรวจสอบ

 

48

โรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

ร้อยละ 100

PA 22

 

 

ตรวจสอบ

 

49

จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องระดับ 4 ระดับ 5 Non-Trauma ลดลง

ร้อยละ 5

PA 23

 

 

ตรวจสอบ

 

50

ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีหน่วยบริการตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะมีการจั้ดระบบบริการ
สุขภาพสำหรับการท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีประสิทธิภาพ

ระดับ 5

 

 

 

ตรวจสอบ

 

51

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

PA 24

 

 

ตรวจสอบ

 

52

ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์

ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ3ขึ้นไป
 ทั้ง 5 องค์ประกอบ

 

 

 

ตรวจสอบ

 

53

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งว่างคงเหลือ<ร้อยละ4

 

 

 

ตรวจสอบ

 

54

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 90

 

 

 

ตรวจสอบ

 

55

ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (PMQA)

ร้อยละ 90

PA 25

 

 

ตรวจสอบ

 

56

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

รพศ./รพท./รพ.สังกัดกรมฯ
ร้อยละ 100 รพช.
รพช.ร้อยละ 90

PA 26

 

 

ตรวจสอบ

 

57

ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณถาพ รพ.สต.ติดดาว

ร้อยละ 75

PA 27

 

 

ตรวจสอบ

 

58

ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

≥ ร้อยละ 10 

PA 28

 

 

ตรวจสอบ

 

59

ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

ร้อยละ 80

 

 

 

ตรวจสอบ

 

60

ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  -รพ.มีระบบนัดและคิวออนไลน์

ร้อยละ 80

PA 29

 

 

ตรวจสอบ

 

61

จำนวนโรงพยาบาลมีระบบรับยาที่ร้านยา

 

PA 30

 

 

ตรวจสอบ

 

62

ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(Complince rate) เมื่อๆปใช้บริการผู้ป่วยใน(IP)
ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ

ไม่เกิน 1.5 %

 

 

 

ตรวจสอบ

 

63

ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน
ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

ขั้นตอนที่ 5

 

 

 

ตรวจสอบ

 

64

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

ระดับ 7< ร้อยละ 4 ระดับ 6< ร้อยละ 8

 

 

 

ตรวจสอบ

 

65

จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด

อย่างน้อย 12 เรื่อง

PA 31

 

 

ตรวจสอบ

 

66

ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ระดับ 5

 

 

 

ตรวจสอบ

 

67

ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไข และมีการบังคับใช้

10 ฉบับ

 

 

 

ตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่

รายงานตัวชี้วัด

KPI

ประเด็นเร่งรัด

การจัดเก็บ

ช่วงเวลา

ผลงาน

โปรแกรมย่อย

1

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน

<17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

PA 1

การรายงาน

ไตรมาส 4

ตรวจสอบ

 

2

ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย

ร้อยละ 85

PA2

43 แฟ้ม

ทุกไตรมาส

ตรวจสอบ

 

3

ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ร้อยละ 60

PA3

43 แฟ้ม

ทุกไตรมาส

ตรวจสอบ

 

4

เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

ประเมินปี 2564

 

43 แฟ้ม

ไตรมาส 2,4

ตรวจสอบ

 

 

4.1.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน

ร้อยละ 65

 

 

 

ตรวจสอบ

 

5

ร้อยละของเด็กอายุ 6-14  ปี สูงดีสมส่วน

ร้อยละ 66

 

43 แฟ้ม

ไตรมาส 2,4

ตรวจสอบ

 

6

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

<34 ต่อพัน

 

HDC

ทุกไตรมาส

ตรวจสอบ

 

7

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan

ร้อยละ 80

 

โปแกรม LCT
โปรแกรม DOH
HDC

ไตรมาส 2,3,4

ตรวจสอบ

Long Term Care ( 3C )

8

ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์

ร้อยละ 60

PA4

HDC
H4U

ไตรมาส 2,4

ตรวจสอบ

Health for you

9

ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(long trem caer)ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80

PA5

 

ทุกไตรมาส

ตรวจสอบ

 

10

จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย

21,909 ครอบครัว

PA6

ฐานข้อมูลครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย

ทุกไตรมาส

ตรวจสอบ

 

11

ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 70

PA7

รายงาน

ไตรมาส 3,4

ตรวจสอบ

 

12

ระดับความสำเร็จใรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

ขั้นตอนที่ 5

 

 

 

ตรวจสอบ

 

13

ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง

≥ ร้อยละ 60

 

43 แฟ้ม

ไตรมาส 4

ตรวจสอบ

 

 

13.1 เบาหวาน

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

 

13.2 ความดันโลหิตสูง

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

14

ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติสารเคมีทางการเกษตร
ที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาคอย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 เรื่อง

 

PA8

 

 

ตรวจสอบ

 

15

ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้ง การใช้/ป่วยจากการสัมผัสสารเคมี
ทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม ผ่าน
 ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิคสารเคมีเกษตร/คลินิคโรคจากการทำงาน)

 

PA9

 

 

ตรวจสอบ

อสม.
สำรวจ 1-31 มค 62
สำรวจ 1-31 กค 62

16

ร้อยละของจังหวัดมีการทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Occupation and Environmental Health Profile:OEHP ด้านเกษตรกรรมและ
มีรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางเกษตร(รหัสโรค T60)

 

PA10

 

 

ตรวจสอบ

 

17

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กำหนด

ร้อยละ 80

 

รายงาน
รถโมบาย

 

 

 

18

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์GREEN&CLEAN Hospital
GREEN&CLEAN Hospital

ระดับดีมาก ร้อยละ 75
ระดับดีมาก plus ร้อยละ 30

 

 

 

ตรวจสอบ

 

19

ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

 

 

 

ตรวจสอบ

 

20

ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินในพื้นที่

ร้อยละ 25

PA11

 

 

ตรวจสอบ

 

21

ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัว

ร้อยละ 40

PA12

 

 

ตรวจสอบ

 

22

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ร้อยละ 70

PA13

 

 

ตรวจสอบ

 

23

จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจำบ้าน

 

PA14

 

 

ตรวจสอบ

 

24

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคเลือดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

น้อยกว่าร้อยละ 7

PA15

 

 

ตรวจสอบ

 

25

อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค

≥ ร้อยละ 85

PA16

 

 

ตรวจสอบ

 

26

ร้อยละของ รพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) 

RDU ขั้นที่2 > ร้อยละ60
RDU ขั้นที่3 > ร้อยละ20 RDU
RDU Community อย่างน้อย
1 อำเภอ

PA17

 

 

ตรวจสอบ

 

27

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

 

การติดเชื้อลดลง ร้อยละ 75

PA18

 

 

ตรวจสอบ

 

28

ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

ลดลงร้อยละ 10

 

 

 

ตรวจสอบ

 

29

อัตราตายทารกเกิด

<3.7 ต่อพันทารกแรกเดิกมีชีพ

 

 

 

ตรวจสอบ

 

30

ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ

ร้อยละ 40

 

 

 

ตรวจสอบ

 

31

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 19.5

 

 

 

ตรวจสอบ

 

32

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

ร้อยละ 68

 

 

 

ตรวจสอบ

 

33

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

 

33.1.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะ 1 ปี

≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน

 

 

 

ตรวจสอบ

 

34

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community acquired

< ร้อยละ 28

 

 

 

ตรวจสอบ

 

35

ร้อยละของ รพ.ที่มีทีม Refracture Prevention ใน รพ.ตั้งแต่ระดับ M1ขั้นไป
ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย1ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

36

อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

37

ร้อยละผู้ป่วยโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาในระยะเวลาที่กำหนด

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

38

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGER<5ml/min/1.73²/Yr

ร้อยละ 66

 

 

 

ตรวจสอบ

 

39

ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด(Blinding Cataract)ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

ร้อยละ 85

 

 

 

ตรวจสอบ

 

40

อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล(โรงพยาบาล A,S)

 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

41

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
(Retention Rate)

ร้อยละ 50 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

42

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบำบัดรักษา
และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ 60

 

 

 

ตรวจสอบ

 

43

ร้อยละของ รพ.ระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ
ผู้ป่วยใน (Intermediat bed/ward)

ร้อยละ 50 

 

 

 

ตรวจสอบ

 

44

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery

ร้อยละ 60

 

 

 

ตรวจสอบ

 

45

จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 14 แห่ง

เขตละ 1 แห่ง

 

 

 

ตรวจสอบ

 

46

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงใน รพ.ระดับ A,S,M1
(ทั้งที่ Er และ Admit)

ไม่เกินร้อยละ 12

PA 21

 

 

ตรวจสอบ

 

47

ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกฉิน

ร้อยละ 26

 

 

 

ตรวจสอบ

 

48

โรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

ร้อยละ 100

PA 22

 

 

ตรวจสอบ

 

49

จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องระดับ 4 ระดับ 5 Non-Trauma ลดลง

ร้อยละ 5

PA 23

 

 

ตรวจสอบ

 

50

ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีหน่วยบริการตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะมีการจั้ดระบบบริการ
สุขภาพสำหรับการท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีประสิทธิภาพ

ระดับ 5

 

 

 

ตรวจสอบ

 

51

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

PA 24

 

 

ตรวจสอบ

 

52

ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์

ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ3ขึ้นไป
 ทั้ง 5 องค์ประกอบ

 

 

 

ตรวจสอบ

 

53

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งว่างคงเหลือ<ร้อยละ4

 

 

 

ตรวจสอบ

 

54

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 90

 

 

 

ตรวจสอบ

 

55

ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (PMQA)

ร้อยละ 90

PA 25

 

 

ตรวจสอบ

 

56

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

รพศ./รพท./รพ.สังกัดกรมฯ
ร้อยละ 100 รพช.
รพช.ร้อยละ 90

PA 26

 

 

ตรวจสอบ

 

57

ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณถาพ รพ.สต.ติดดาว

ร้อยละ 75

PA 27

 

 

ตรวจสอบ

 

58

ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

≥ ร้อยละ 10 

PA 28

 

 

ตรวจสอบ

 

59

ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

ร้อยละ 80

 

 

 

ตรวจสอบ

 

60

ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  -รพ.มีระบบนัดและคิวออนไลน์

ร้อยละ 80

PA 29

 

 

ตรวจสอบ

 

61

จำนวนโรงพยาบาลมีระบบรับยาที่ร้านยา

 

PA 30

 

 

ตรวจสอบ

 

62

ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(Complince rate) เมื่อๆปใช้บริการผู้ป่วยใน(IP)
ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ

ไม่เกิน 1.5 %

 

 

 

ตรวจสอบ

 

63

ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน
ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

ขั้นตอนที่ 5

 

 

 

ตรวจสอบ

 

64

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

ระดับ 7< ร้อยละ 4 ระดับ 6< ร้อยละ 8

 

 

 

ตรวจสอบ

 

65

จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด

อย่างน้อย 12 เรื่อง

PA 31

 

 

ตรวจสอบ

 

66

ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ระดับ 5

 

 

 

ตรวจสอบ

 

67

ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไข และมีการบังคับใช้

10 ฉบับ

 

 

 

ตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ