ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาพระาชทาน กิจกรมจิตอาสาพ้ฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
4 ธันวาคม 2562

92