ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
16 เมษายน 2563

87