ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสรรเพชญ เรืองอร่าม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ได้ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน และจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม
2 เมษายน 2566

150