ข่าวสาร อสม.วิภาวดี
แบบสำรวจรายชื่อ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี และ 40 ปี สสอ.วิภาวดี   ระยะเวลาปฏิบัติงาน  10  ปี
10 มิถุนายน 2566

0


แบบสำรวจรายชื่อ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี และ 40 ปี สสอ.วิภาวดี 
 ระยะเวลาปฏิบัติงาน  10  ปี  

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

อายุ

ที่อยู่

ปีที่เริ่มเป็น อสม.
(พ.ศ..........)

1

น.ส.ฉวี  จำนงจิต

41

128  ม.11  ต.ตะกุกเหนือ

2552

2

น.ส.เจมจิรา  สังด้วง

35

68/1  ม.15  ต.ตะกุกเหนือ

2552

3

นายธีรวุฒิ  ศรีหรัญ

41

10/1  ม.15  ต.ตะกุกเหนือ

2552

4

นางจีรพรรณ์  ศักดา

37

132  ม.16  ต.ตะกุกเหนือ

2552

5

นางพานิช  ศรีทอง

50

71/1  ม.16  ต.ตะกุกเหนือ

2552

6

นางดวงนิภา  ปาลคเชนทร์

55

58  ม.3  ต.ตะกุกใต้

2552

7

นางฉวีวรรณ  พรหมจินดา

50

95  ม.1  ต.ตะกุกใต้

2552

8

นายเพชรชัย  ครุฑเพชร

47

25/3  ม.5  ต.ตะกุกใต้

2552

9

นายสถิตย์  เพชรพร้อม

57

3/1  ม.6  ต.ตะกุกใต้

2552

10

นางวรรณิศา  เมืองประเทศ

47

1/2  ม.8  ต.ตะกุกใต้

2552

11

นางวิไลนุช  เพชรพิฆาฎ

28

61/4  ม.11  ต.ตะกุกใต้

2552

12

นางวิภารัตน์  แก้วอนันต์

50

75/16  ม.11  ต.ตะกุกใต้

2552

13

นางจันทิรา  เมืองประเทศ

47

7  ม.8  ต.ตะกุกใต้

2552

14

นางสายชล  ชูจร

41

54  ม.1  ต.ตะกุกใต้

2552

15

นายบุดดี  คุณนาม

53

11/2  ม.1  ต.ตะกุกเหนือ

2552

16

นางเสาวณี  นุ่มนิ่ม

39

36/4  ม.1  ต.ตะกุกเหนือ

2552

17

น.ส.นันทิพา  แย้มอวด

38

17  ม.14  ต.ตะกุกเหนือ

2552

18

น.ส.สาคร  คงทิพย์

42

136  ม.1  ต.ตะกุกเหนือ

2552

19

นางสมถวิล  ทองคำ

54

47/1  ม.1  ต.ตะกุกเหนือ

2552

20

นางชไมพร  สายเทพ

53

34/2  ม.1  ต.ตะกุกเหนือ

2552

21

น.ส.เสาวลี  แก้วสุพรรณ

37

73  ม.2  ต.ตะกุกเหนือ

2552

22

น.ส.จันทรา  ช่วยสมบัติ

47

61  ม.2  ต.ตะกุกเหนือ

2552

23

น.ส.สุธิศา  ชูแดง

44

53  ม.3  ต.ตะกุกเหนือ

2552

24

น.ส.พรเพ็ญ  เยี้ยนตั้น

46

54/1  ม.3  ต.ตะกุกเหนือ

2552

 

25

นายเชาว์  ครองแก้ว

66

12  ม.3  ต.ตะกุกเหนือ

2552

26

นางกัลญา  รัตนวัน

45

21/1  ม.3  ต.ตะกุกเหนือ

2552

27

น.ส.ประณิต  สุวรรณเสน

40

33  ม.3  ต.ตะกุกเหนือ

2552

28

น.ส.ถนอมพรรณ  โกลาหล

31

50/3  ม.5  ต.ตะกุกเหนือ

2552

29

นางสมจิตร  ชูศร

59

60  ม.5  ต.ตะกุกเหนือ

2552

30

นางนัยเนตร  หีตช่วย

52

36/1  ม.6  ต.ตะกุกเหนือ

2552

31

น.ส.ทัศนียา  คงจิตร์

40

33  ม.6  ต.ตะกุกเหนือ

2552

32

นางยุวพร  ล่ำสวย

59

109/2  ม.9  ต.ตะกุกเหนือ

2552

33

นางยุพารัตน์  ดำสุวรรณ

50

25  ม.9  ต.ตะกุกเหนือ

2552

34

น.ส.ขวัญฤดี  อินทร์ทอง

47

41  ม.12  ต.ตะกุกเหนือ

2552

35

น.ส.รุจิรา  พูลดำ

29

113  ม.13  ต.ตะกุกเหนือ

2552

36

น.ส.อมรรัตน์  เขาไข่แก้ว

37

41  ม.13  ต.ตะกุกเหนือ

2552

37

นางสุณีวรรณ  ชูแก้ว

43

41/2  ม.13  ต.ตะกุกเหนือ

2552

38

น.ส.อรพรรณ  รอดนวล

30

101  ม.13  ต.ตะกุกเหนือ

2552

39

นางสายจิตร  สุทธิรัตน์

53

19  ม.14  ต.ตะกุกเหนือ

2552

40

นางโสภิตา  พรหมแห

51

115  ม.6  ต.ตะกุกเหนือ

2552

41

นางวันทนา  ชูประคอง

45

40/5  ม.4  ต.ตะกุกเหนือ

2552

42

นางกรรณิกา  เสือมีศ๊ล

58

154  ม.4  ต.ตะกุกเหนือ

2552

43

นายวิโรจน์  เกตุเพชร

53

44/2  ม.10  ต.ตะกุกเหนือ

2552

44

นางพรทิพย์  แสงศรี

42

74  ม.10  ต.ตะกุกเหนือ

2552

45

นางธัญพร  สุขอินทร์

46

76/2  ม.17  ต.ตะกุกเหนือ

2552

46

นางวชิราพร  เกตุวงศ์

48

41  ม.4  ต.ตะกุกเหนือ

2552

47

น.ส.อรอุมา  จิตจง

46

124  ม.10  ต.ตะกุกเหนือ

2552

48

นางจรินทิพย์  ช่วยพรหม

52

67  ม.12  ต.ตะกุกใต้

2552

49

นางเพ็ญศรี  ไสสุคนธ์

56

28  ม.12  ต.ตะกุกใต้

2552

 

50

นายพรชัย  กลับแดง

29

56  ม.12  ต.ตะกุกใต้

2552

51

น.ส.จรรยา  เทพเจริญ

45

39  ม.17  ต.ตะกุกเหนือ

2552

  
 
แบบสำรวจรายชื่อ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี และ 40 ปี  สสอ.วิภาวดี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน   20  ปี 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

อายุ

ที่อยู่

ปีที่เริ่มเป็น อสม.
(พ.ศ..........)

1

นายมนูญ  เมืองฉิม

60

26/1  ม.6  ต.ตะกุกเหนือ

2542

2

นางอารี  ทิพย์ชิต

58

27/1  ม.6  ต.ตะกุกเหนือ

2542

3

นางดวงฤดี  แย้มอวด

40

17  ม.14  ต.ตะกุกเหนือ

2542

4

นางอำมร  เมืองฉิม

60

60  ม.3  ต.ตะกุกเหนือ

2542

 
แบบสำรวจรายชื่อ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี และ 40 ปี สสอ.วิภาวดี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน   30  ปี  

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

อายุ

ที่อยู่

ปีที่เริ่มเป็น อสม.
(พ.ศ..........)

ไม่มี

 
แบบสำรวจรายชื่อ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี และ 40 ปี สสอ.วิภาวดี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน    40  ปี  

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

อายุ

ที่อยู่

ปีที่เริ่มเป็น อสม.
(พ.ศ..........)

ไม่มี

 
   
แบบสรุปข้อมูล อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ( 20 มีค. 2563 )
 

ที่

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานของอสม.

จำนวน  ( คน )

หมายเหตุ

1

ปฏิบัติงานครบ 10 ปี

51

 

2

ปฏิบัติงานครบ 20 ปี

4

 

3

ปฏิบัติงานครบ 30ปี

-

 

4

ปฏิบัติงานครบ 40 ปี

-

 

 

รวม

55

 

 
                                                         
 
                                                                       นายทิวา   ชูชีพ
                                                              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                                                                          ผู้รวบรวมข้อมูล

 

เอกสารแนบ