คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
10 มิถุนายน 2566

0


 

คณะกรรมการ

1.ประธาน อสม.ระดับอำเภอ

อ. วิภาวดี

นางธัญพร  สุขอินทร์

 

2.ประธาน อสม.ระดับตำบล

ตะกุกใต้

 นางศรีรัตน์ หนูศรีแก้ว

ตะกุกเหนือ

 นางธัญพร   สุขอินทร์

3.ประธาน อสม.ระดับเขตหน่วยบริการ
 

เขต รพ.สต.ตะกุกเหนือ

 นายบุญฤทธิ์ สุดชู

เขต รพ.สต.ตะกุกใต้

 นางศรีรัตน์ หนูศรีแก้ว

เขต รพ.สต.บ้านคลองใส

 นางลัดดาวัลย์ คำนวณ

เขต รพ.วิภาวดี

 นางธัญพร   สุขอินทร์


4. ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน

     ตำบล ตะกุกเหนือ 
  

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

หมู่ที่

เบอร์โทร

หน่วยบริการ

1

ท่านหญิง

นายมนัส   ล่องพรหม

13/1

1

061-3737988

รพสต.ตะกุกเหนือ

2

เชี่ยวเฟือง

นายบุญฤทธิ์   สุดชู

35

2

089-9714985

รพสต.ตะกุกเหนือ

3

ตะกุก

นางสมนึก   หนูแบน

57

3

087-2838616

รพสต.ตะกุกเหนือ

4

สหกรณ์

นางมณฑา  รักษ์รอด

132/3

4

098-5822997

รพ.วิภาวดี

5

เชี่ยวขวัญ

นายปรีชา   วรรณะ

28

5

093-1410476

รพสต.ตะกุกเหนือ

6

เขมา

นางเบญจพร  บุญภักดี

25

6

082-9133847

รพสต.ตะกุกเหนือ

7

คลองวาย

นางลัดดาวัลย์  คำนวณ

64/1

7

082-8240167

รพสต.บ้านคลองใส

8

คลองใส

นส.ลลิตา  คงทอง

21/11

8

090-1712268

รพสต.บ้านคลองใส

9

บางเมาะ

นางบังอร   รักษ์เจริญ

35

9

095-0206965

รพสต.ตะกุกเหนือ

10

บ้านอินทนิน

นายมานัส  ศรีภักดี

65

10

098-6809877

รพ.วิภาวดี

11

เทพนิมิตร

นางกาญจนา  แก้วแสน

39

11

093-5800863

รพสต.บ้านคลองใส

12

หัวสะพาน

นางกนิตธกา  หนูแบน

42

12

098-0256434

รพสต.ตะกุกเหนือ

13

คลองมุย

นางยุภาพร   รอดนวล

101

13

061-2351060

รพสต.ตะกุกเหนือ

14

วังลาน

นส.ศิริวรรณ  รสหอม

8

14

061-2571146

รพสต.ตะกุกเหนือ

15

บางจำ

นายอุดมศักดิ์  จันทร์จีน

3/1

15

088-3805477

รพสต.บ้านคลองใส

16

บางไต

นางจินตนา  สุประพันธ์

 

16

063-0682938

รพสต.บ้านคลองใส

17

หน้าเขา

นางธัญพร  สุขอินทร์

76/2

17

098-0166341

รพ.วิภาวดี


ตำบลตะกุกใต้ 
 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

หมู่ที่

เบอร์โทร

หน่วยบริการ

1

ชายสี

นางนิลปัทม์  พลลือ

3/1

1

094-0402584

รพสต.ตะกุกใต้

2

เชี่ยวมะปราง

นส.ดุษฎีพร  สุพัฒน์แก้ว

10

2

089-5861720

รพสต.ตะกุกใต้

3

ปากลาง

นางบุญยิ่ง  ทองหัวเตย

41

3

085-4751844

รพสต.ตะกุกใต้

4

ไร่ยาว

นางโสพิชญาภรณ์  กลิ่นนาค

33

4

093-7781317

รพสต.ตะกุกใต้

5

แก่นมะพร้าว

นส.จริวรรณ  นาคครื้น

1

5

089-0217093

รพสต.ตะกุกใต้

6

ปากหลาว

นางเยาวลักษณ์  ศักดา

10

6

086-2683360

รพสต.ตะกุกใต้

7

โพธิ์น้อย

นางศรีรัตน์  หนูศรีแก้ว

14

7

093-7084680

รพสต.ตะกุกใต้

8

วังผักแว่น

นางจิรพรรณ   แซ่อุ่ย

33/1

8

086-2839537

รพสต.ตะกุกใต้

9

ปากเฒ่า

นางทัศนีย์   อินทวิเศษ

 

9

086-2798319

รพ.วิภาวดี

10

โพธิ์พนา

นส.จิรา  ไชยแก้ว

1/1

10

085-7943979

รพ.วิภาวดี

11

คลองปาว

นางรัตนภรณ์  เพชรนาคิน

84/4

11

099-8595278

รพ.วิภาวดี

12

เกาะใหญ่

นางบุญศรี  พิมพ์โพธิ์

34/3

12

061-1984283

รพ.วิภาวดี

13

ควนทอง

นางมะลิวัลย์  แกล้วหาญ

66

13

088-6121895

รพสต.ตะกุกใต้

14

พุดทอง

นางนวรัตน์   ชวาลิต

37/2

14

087-8872062

รพสต.ตะกุกใต้